Over het Praktijkloket MBO

Over de MBO Verklaring

De mbo-verklaring is een document dat kan worden uitgereikt aan studenten die een deel van een opleiding hebben gevolgd en/of afgerond, maar niet de gehele opleiding. De mbo-verklaring dient te worden uitgereikt aan studenten die uitvallen en nog geen startkwalificatie hebben behaald. Verder dient de mbo-verklaring te worden uitgereikt aan studenten op alle niveaus die hierom verzoeken. Doel van een mbo-verklaring is dat het een soepeler overgang naar werk of vervolgopleiding bevordert. Dit document kan uit verschillende onderdelen bestaan:

1. Examenresultaten

In dit onderdeel van de mbo-verklaring worden de resultaten weergegeven van formele mbo-examens (als deze door de student met goed gevolg zijn afgelegd).

2. Praktijkverklaring

In de praktijkverklaring wordt weergegeven welke werkprocessen de student naar het oordeel van de praktijkopleider kan uitvoeren. Deze werkprocessen zijn uitgevoerd in de praktijk van het leerbedrijf waar de student de beroepspraktijkvorming heeft gevolgd.

3. Overige bewijzen die zijn behaald tijdens de opleiding

Als er tijdens de opleiding nog andere bewijzen of ervaringen zijn verzameld dan kunnen die hier worden opgenomen.

Hieronder wordt per onderdeel een nadere toelichting gegeven.

1. Examenresultaten

In dit onderdeel worden alleen die onderdelen vermeld die de student wél gehaald heeft. Op verzoek van de student kan hiervan worden afgeweken en ook onderdelen worden vermeld die niet zijn behaald. Onderdelen waarvoor geen resultaat is behaald worden niet vermeld en waar nodig verwijderd. Als er bijvoorbeeld geen resultaat is voor kerntaak 3, wordt deze niet op het document met examenresultaten vermeld.

Examinering van kerntaken en werkprocessen uit de kwalificatie moeten in ieder geval deels plaatsvinden in de (reële) beroepspraktijk. Veel instellingen kiezen er daarom voor om (delen van) de examens te laten plaatsvinden bij het leerbedrijf van de student. Deze examens vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de instelling en het resultaat van het examen wordt door de examencommissie van de opleiding vastgesteld.

2. Praktijkverklaring

Een praktijkverklaring kan gezien worden als document ter afronding van de begeleiding door de praktijkopleider. De praktijkverklaring is daarmee een getuigschrift van de praktijkopleider, ermee aangevend dat de kandidaat de genoemde werkprocessen in zijn leerbedrijf kan uitvoeren. Dit betreft dus geen examen. De mbo-instelling doet wel een beperkte controle op de authenticiteit van de praktijkverklaring, in de zin dat wordt gecontroleerd of de betreffende student inderdaad bpv heeft gevolgd bij het betreffende leerbedrijf. De examencommissie reikt de praktijkverklaring daarna uit, als onderdeel van de mbo-verklaring.

3. Overige bewijzen

Er kunnen door de school ook andere bewijzen worden toegevoegd bij de mbo-verklaring zoals behaalde branchecertificaten of goede prestaties op intake- of voortgangstoetsen van de school. Als er overige bewijzen van certificaten worden toegevoegd is het van belang om duidelijk weer te geven wat deze status van deze documenten zijn en wie voor de kwaliteit van het document in staat. Behaalde mbo-certificaten zijn geen onderdeel van de mbo-verklaring, daarvoor wordt door de examencommissie een apart bewijs uitgereikt.

Disclaimer

De mbo-verklaring kan behulpzaam zijn bij het solliciteren naar een baan en bij terugkeer naar het mbo. De mbo-verklaring heeft een positieve insteek en biedt werkgever en vervolgonderwijs informatie over behaalde examens en /of waardering van de praktijkopleider over het functioneren in de beroepspraktijkvorming. Een mbo-verklaring geeft geen automatisch recht op vrijstellingen, wel kan het zijn dat de student hiervoor in aanmerking komt. Hierover neemt de examencommissie een besluit.

Meer informatie over de inhoud van de kwalificatie is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl.